2018 februári hírek, rendezvények  Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2018 januári hírek, rendezvények 
2017 november-decemberi hírek 

2013 2014 2015 2016 2017

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
XXIX. Országos Vándorgyűlés ajánlásai E-mail

A XXIX. Országos Vándorgyűlés ajánlásai

A Magyar Hidrológia Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlésén, Egerben 15 szekcióban folyt a véleménycsere a hazai vízgazdálkodás fontos kérdéseiről, és 13 szekció ajánlásokat is megfogalmazott a vízgazdálkodás irányítói részére. Ezeket az alábbiakban tesszük közzé, és eljuttatjuk az illetékes kormányzati szervekhez.

Az Európai Duna Régió Stratégiával (DRS) foglalkozó szekció ajánlásai

1. A Vándorgyűlés résztvevői elismerésüket fejezik ki mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a DRS két vízgazdálkodással kapcsolatos prioritási területének társkoordinátora legyen. A Vándorgyűlés résztvevői felhívják az illetékes államigazgatási vezetők figyelmét arra, hogy biztosítani kell a koordinációs feladatok ellátásához szükséges humán és pénzügyi erőforrásokat.
2. A kormányzat fordítson különös figyelmet arra, hogy a DRS lehetséges szereplői – különösen a projektekben érdekelt vállalkozók, tervezők, szakértők – kellően felkészültek legyenek a folyamatokba való bekapcsolódásra. Ennek érdekében szervezett információáramlást kell kialakítani.
3. A DRS céljainak bővítése és hatékony megvalósítása is igényli a hazai vízgazdálkodási stratégia elfogadását, a jelenleg rendelkezésre álló különböző szempontok alapján kidolgozott javaslatok széleskörű megvitatása és összehangolása után. Fontos az integráció és a különböző szakterületek bevonása.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés időszerű feladataival foglalkozó szekció ajánlásai

4. Tekintettel a 2012. évi jelentési kötelezettségre az intézkedési programok beindításáról, azonnali intézkedés szükséges a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben elfogadott jogszabály-alkotási, jogszabály-harmonizációs és műszaki előkészítési feladatok végrehajtására.

5. Az előzőhöz kapcsolódóan meg kell teremteni az intézkedési program végrehajtásának stabil intézményeit és pénzügyi feltételeit:
   - a 2012-es központi költségvetés tervezésekor,
   - a 2011-13-as maradványpénzek felhasználásakor,
   - a 2014-20-as költségvetés előkészítése során.

A felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási szekció ajánlásai

6. Az Európai Duna Régió Stratégia egyik prioritása a felszín alatti és lehetőség szerint a felszíni vizek, valamint a létesítmények használt vizének hőhasznosítása. Szükségesnek tartjuk a vizek hőhasznosítása kérdéskörének országos szakmai áttekintését, komplex kezelését a kutatás, a monitoring és az alkalmazott technológiák tekintetében.

7. A vízbázisok hosszú távú védelme érdekében fontosnak tartjuk a jogszabályok folyamatos, a szakmai tapasztalatok szerinti változtatását. Többek között kérjük a 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet azonnali módosítását. Kiemelt szempontnak tekintjük a védőterületek szakmai alapon történő kijelölhetőségét.

8. Javasoljuk az illeték- és díjtörvény módosítását, a vízbázisvédelem érdekében a földhivatali bejegyzések mértékének és formájának megváltoztatását (hiteles tulajdoni lap helyett a földkönyv elfogadását, a bejegyzési illeték teljes eltörlését).

9. A sérülékeny ivóvízbázisok területén a KEOP támogassa az üdülőterületek és a 2000 fő alatti települések csatornahálózatának létrehozását.

Az árvízvédelem, árvízvédekezés szekció ajánlása

10. A 2010. évi vízkár események ismételten rámutattak arra, hogy halaszthatatlanná vált a nagyvízi medrek státuszának és kezelésnek árvízvédelmi célú rendezése, a tározási lehetőségek kiépítése, és az önkormányzatok védképességének erősítése a védelmi tervek maradéktalan megvalósítása illetve aktualizálása.

A területi vízgazdálkodási szekció ajánlásai

11. A belvízvédekezés hatékonysága érdekében a távérzékelés-alkalmazás módszertanát ki kell dolgozni, ami épüljön be a napi belvízvédekezési gyakorlatba.

12. Javasoljuk az aszály-kezelés kapcsán munkacsoport, szakmai műhely megalakítását, mely Magyarország részéről biztosítja a tudás egy helyen való fellelhetőségét és a témával kapcsolatos egységes fellépést.

13. A belvízvédelmi rendszerek, különösképpen a szivattyútelepek teljesítőképességének korszerű mérési módszerekre alapozott állapotfeltárása, állapotértékelése figyelembevételével a szükséges fejlesztéseket, korszerűsítéseket mielőbb el kell végezni.

A vízellátás, vízkezelés szekció ajánlásai

14. Magyarország jelentős elmaradásban van az EU felé jelzett, és megfelelő pályázatok esetén az EU által támogatott ivóvíz minőség javító program végrehajtásában. Ezt az Állami Számvevőszék jelentése hivatalosan is ismertette. Mindent el kell követni a program teljesítése érdekében.

15. A fenti program legjelentősebb fejezete az arzéntartalom csökkentése. A technológiai fejlesztések, a kísérletek, a tervezések és a megvalósulások folyamatban vannak ugyan, de minden téren szükséges lenne a gyorsítás.

16. Az egész világon, így Magyarországon is folyamatos a törekvés a klórral történő oxidálás, fertőtlenítés kiváltására. Folytatni kell a megfelelő elővizsgálatok utáni különböző megoldások (UV, kálium-permanganát, klórdioxid, ózon stb.) választását, opció formájú átgondolását.

17. Továbbra sincs kiépítve olyan – egyébként sokszor szorgalmazott és megígért – dunai vízminőségi online és előrejelző hálózat, mely a parti szűrésű víznyerő telepek és felszíni vízkivételek biztonságos üzemeltetését segítené. Ehhez kapcsolódóan szorgalmazzuk az érintett vízszolgáltatók és az illetékes minisztérium együttműködését.

A csatornázás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szekció ajánlásai

18. A karsztos hegyvidékek, főként árvízi csapadék- és szennyvízkezelései a máshol bevált módszerektől eltérő megoldásokat kívánnak. Ezek kialakítása és a térség szempontjából kedvező üzemeltetése egységes központi támogatást és rendszereket kíván. A tét: a nemzeti- és stratégiai értéket jelentő olcsó karsztvíz és a természeti környezet megóvása.

19. A szennyvíztisztító telepeknél a megkerülő vezeték léte árvízi, havária helyzetben nagy jelentőséggel bír: szükséges lenne a megkerülő vezetékek hatósági engedélyezésének ismételt megfontolása, megfelelően rögzített feltételrendszer mellett.

20. A víziközmű üzemeltetőknek a szennyvíztisztító telepekre vonatkozó vízminőségi kárelhárítási üzemi terveket aktualizálniuk szükséges, kiegészítve az árvízi szituációban alkalmazható havária intézkedésekkel.

21. Összehangolt intézkedések szükségesek az árvizi elöntéssel veszélyeztetett területeken lévő hulladékok időbeli eltávolítására, ártalmatlanítására.

Az ipari katasztrófák és a környezeti kármentesítés szekció ajánlásai

22. A vörösiszap-katasztrófa kárainak mérséklése és megszüntetése számos szervezet, intézmény együttes munkájának eredménye. A védekezésben résztvevők – időnként emberfeletti – erőfeszítéséért a Magyar Hidrológiai Társaság háláját és elismerését fejezi ki. Reméljük, hogy a 2010. októberinél lényegesen kisebb mértékű ipari katasztrófa sem következik be a jövőben. Ennek ellenére szükségesnek tartjuk a védekezésben és kárelhárításban, kármentesítésben résztvevő szervezetek szakmai, szervezeti és technikai felkészültségének fejlesztését.

23. Rákkeltő hatásuk miatt javasoljuk a TBA és MTBE szennyező anyagokra vonatkozó határérték bevezetését mind az ivóvíz, mind a felszín alatti víz minőségét szabályozó rendeletekben. A felszín alatti víz- és talajszennyezések feltárására és megszüntetésére, valamint az e szennyezők illékony komponensei zárt térbe történő diffúziója által okozott humán ökológiai kockázatok vizsgálatára a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani.

A vizes élőhelyek védelme szekció ajánlásai

24. A műszaki és természettudományok vizes területen történő hatékony együttműködésének érdekében a szekció javasolja a vizes élőhelyek védelmével kapcsolatosan tervezési irányelvek kidolgozását a meglévő tapasztalatok alapján.

25. A vizes élőhelyek védelme érdekében a szekció szükségesnek tartja az állapotértékeléshez szükséges – a Víz keretirányelv monitoringján túlmenő – mérő-megfigyelő rendszer működtetését.

A vízépítési szekció ajánlásai

26. Az ország területén az utóbbi időben előállt partfal-csúszások, suvadások komoly nemzeti vagyont veszélyeztetnek. A műszaki megoldásokra mind a technológiai, mind a technikai felszereltség adott. Nem megoldott az a preventív intézkedési sor, mely megelőzhetné a káros jelenségek kialakulását. Ezeket elsősorban önkormányzati hatáskörben kell végrehajtani (pl. engedély nélküli szikkasztások megszűntetése, megfelelő vízelvezetés kialakítása, a veszélyeztetett területeken építési tilalom bevezetése stb.).

27. A nagy értékű vízügyi létesítmények karbantartása folyamatosan elmarad. Ezért javasoljuk a karbantartáshoz szükséges finanszírozási források biztosítását, a későbbi magasabb felújítási költségek elkerülése érdekében.

A vízügytörténeti szekció ajánlásai

28. A felhalmozott történeti ismeretanyag birtokában kezdeményezzük, hogy a megváltozott társadalmi és politikai viszonyokra tekintettel az állami és a civil szervezetek elemezzék és tisztázzák a vízi társulatok helyét és szerepét a társadalmi munkamegosztásban.

29. A vízi közmű (vízmű és csatornamű) társulatok az elmúlt fél évszázadban eredeti küldetésüket – a községek vízi közműveinek kiépítését és fejlesztését – sikeresen teljesítették. A jövőben szükséges szakmai-műszaki és gazdasági tevékenységük felülvizsgálata, valamint szakmai alapokra helyezett esetleges új szolgáltatói szerepük törvényi szabályozása.

30. Folytatni kell a jeles szakemberek (hidrológusok, mérnökök stb.) munkásságának feltárását és az eredmények megismertetését a szélesebb nagyközönséggel publikációk, könyvek stb. kiadásával.

31. Ugyancsak folytatni kell az MHT jeles tagjaival készülő életút-interjúk készítését, amelyek kellő tanulsággal szolgálhatnak az újabb generációk számára.

A Duna hordalékviszonyai szekció ajánlásai

32. Kutatási-innovációs tevékenységre van szükség a hordalékadatok gyűjtésében, feldolgozásában és kiértékelésében. Vízfolyásainkon meg kell teremteni a lehetőségét megfelelő mennyiségű, minőségű és eloszlású lebegtetett és görgetett hordalék-adat gyűjtésének. A mennyiségi és minőségi paramétereket együtt kell kezelni.

A fürdők szekció ajánlásai

33. A fürdők területén nagyon hiányzik a korszerű jogi szabályozás, azaz a több éve húzódó 121/1996. Kormányrendelet és a 37/1996. NM rendelet megújítása. Ennek keretében rendezni kell a fürdők üzemeltetésének és létesítésének szabályait az időközben hatályba lépett EU szabványok figyelembevételével, valamint a tervezői és szakértői jogosultságokat.

 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárZsuzsanna
napja van.
febr
19
2018
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie