2018 áprilisi hírek, rendezvények  Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2018 márciusi hírek, rendezvények 
2018 februári hírek, rendezvények 

2013 2014 2015 2016 2017

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
A MAGYAR HIDROLÓGIA TÁRSASÁG STRATÉGIAI PROGRAMJA (2016-2019) E-mail

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) 2015. május 26-án tartott közgyűlése megválasztotta a Társaság új vezetőségét. Annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakra a Társaság főbb feladatai és tevékenységének irányvonala egyértelmű és átlátható legyen – az előző választási ciklus tapasztalataira, a 2012-2015. közötti időszak programjának eredményeire építve – stratégiai programot fogalmaztunk meg a 2016-2019 közötti időszakra, amelynek egyes célkitűzéseinél, programpontjainál építünk csaknem száz éves hagyományainkra, ugyanakkor az MHT tevékenységét igyekszünk napjaink kihívásaihoz és lehetőségeihez igazítani.

Az MHT szervezetileg lefedi egyrészt a vízzel foglalkozó szakterületeket (17 szakmai szakosztályával), másrészt az ország területét (20 területi és 2 üzemi szervezetével). Ez a szervezeti struktúra alkalmas a Társaság feladatainak teljesítéséhez, célkitűzéseinek eléréséhez. Kiemelt feladatnak tekintjük a 39 működési egység harmonikus, összehangolt működését, tevékenységét.

A Társaság dokumentumai (alapszabálya, ügyrendje, szabályzatai) biztosítják az MHT szabályszerű működését. A környezeti változások, a civil szervezetek jogállását, működését, támogatását, gazdálkodását szabályozó törvények és rendeletek módosítása, de az MHT közelmúltban végbement szervezeti fejlődése is szükségessé teszik e dokumentumaink rendszer-szemléletű áttekintését és időnkénti korrekcióját a Társaság szabályszerű, hatékony és átlátható működése érdekében

Működésünk anyagi alapjait elsősorban az egyéni, a jogi tagdíjak, valamint a rendezvény-bevételek kell, hogy biztosítsák. Ennek érdekében – tagjaink révén – az eddigieknél is jobban be kell épülnünk a szakmai közéletbe.

Egyéni tagságunk az elmúlt években is örvendetesen növekedett. Erre építve előirányozzuk szervezettségünk további erősítését, de a taglétszám növelését nem tekintjük öncélnak – tartalmas, vonzó programokkal, rendezvényekkel, tagjainknak nyújtott szolgáltatások bővítésével szeretnénk elérni a létszám gyarapodását. Az a célunk, hogy a tagság egyre nagyobb hányada találja meg a szakmai érdeklődésének megfelelő programokat a Társaság keretei között. Erősítenünk kell a tagdíjfizetési fegyelmet! Ehhez az eddigieknél rugalmasabb és pontosabb tagnyilvántartási rendszert kell működtetni. Amennyiben programjaink, rendezvényeink, szolgáltatásaink vonzóak, tartalmasak, joggal várhatjuk el a tagdíj határidőre történő teljes összegű megfizetését.

Ifjúsági korú tagjaink létszámának növelése, a tagságon belül e korosztály arányának további javítása kiemelt célunk, és ennek érdekében az eddigi bevált eszközeink (Ifjúsági napok, tanulmányutak, pályázatok, szervezeti lépések) mellé újakat is fel kell sorakoztatnunk!

Áttekintjük a jogi tagjainkkal fenntartott kapcsolatainkat, és továbbfejlesztjük a részükre szóló információ-szolgáltatást; feltárjuk az érdeklődésükre számot tartó programok bővítésének lehetőségeit, formáit. Mindezeket a velük folytatott konzultációk alapján szeretnénk fejleszteni. Jelentős tartalékaink, lehetőségeink vannak a Társaság szakmai területén tevékenykedő intézmények, vállalkozások köréből jogi tagként szóba jöhetők felderítésében és tagként való megnyerésében, ezzel a Társaság szakmai befolyásának, ismertségének növelésében, s ezáltal az MHT anyagi alapjainak megerősítésében is. Valamennyi működési egységünk vezetőségére, az MHT minden tagjára számítunk ebben a tagépítő munkában!

Az MHT eredményes működésének záloga, hogy a különböző életkorú, szakmai végzettségű és irányultságú egyéni tagjai a programok között megtalálják az őket érdeklő rendezvényeket, az információcsere, a tájékozódás lehetőségét. Fontos továbbá, hogy a jogi tagok is szakmai információkhoz juthassanak, képviselőiknek tartalmas társasági rendezvényeken való részvételre nyíljon lehetőségük. A Társaság célja, hogy a jövőben is kiegyensúlyozott, sokrétű, színes szervezeti életet biztosítson tagjai számára, és sajátos eszközeivel erősítse a vízgazdálkodással foglalkozók szakmai összetartozását. Elkötelezett törekvésünk annak elérése, hogy az MHT tagjának lenni érdemes legyen és rangot jelentsen. Ennek érdekében folyamatosan keressük azokat a működési, rendezvényi és kapcsolati formákat, amelyek igazodnak az információs forradalom eszközrendszeréhez, a változó világhoz. A Társaságban viselt tagság rangját, vonzerejét elsősorban az általunk is növelhető kapcsolati tőke és tudásbázis gyarapítására kívánjuk alapozni.

Folytatjuk hagyományos nagyrendezvényeinket, arra törekszünk, hogy megőrizzük azok színvonalát, látogatottságát.

Tovább kívánunk lépni a Társaság kiadványainak, tájékoztatási tevékenységének elektronizációja terén; fejleszteni tervezzük internetes megjelenésünket is.

Az MHT folyóirata, a Hidrológiai Közlöny, egyike Európa legrégibb vizes szakmai lapjainak – ez évben lépett 95. évfolyamába. Elismerjük eddigi szakmai tartalmát, a belé fektetett munkát. Ugyanakkor a folyóiratot tartalmilag és formailag is meg kell újítani, a nemzetközi kívánalmaknak jobban megfelelő, lektorált, külföldön is idézett kiadvánnyá fejleszteni. El kell érni, hogy a lap ne pénzügyi kockázata legyen a Társaságnak, hanem vonzó lehetősége: egyik igen fontos kommunikációs csatornája, egyfelől belföldön, a háromezres tagság és az érdeklődők számára, másrészt a külföldön élő, dolgozó magyar szakembereknek is.

Erősíteni kell a társaság nemzetközi kapcsolatait, fokozni nemzetközi téren is a szakmai aktivitásunkat, mivel ezen a téren vannak jelentős kihasználatlan lehetőségeink.

Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést a vízgazdálkodás, vízi környezetvédelem irányítását ellátó kormányzati szervekkel, államigazgatási és önkormányzati intézményekkel, a vízgazdálkodással és vízvédelemmel foglalkozó szakmai-tudományos és civil szervezetekkel, valamint az MTA vízgazdálkodással foglalkozó bizottságaival. Tovább kell erősíteni a Társaság kapcsolatait, újra meg újra tartalommal megtölteni az eddig bevált együttműködési formákat. Nagy súlyt helyezünk a vízgazdálkodással foglalkozó társadalmi szervezetekkel való egyenrangú partneri együttműködésre, a programok összehangolására és az egyeztetett fellépésre a 2006. augusztus 1-jén aláírt ún. „Bökényi nyilatkozat” szellemében. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk és partnereinknél kezdeményezzük e nyilatkozat közös áttekintését és megújítását, különös tekintettel az elmúlt évek ágazati szervezeti változásaira.

Az elmúlt néhány év jelentős változásokat hozott a vízügyi igazgatási, környezetügyi, valamint a viziközmű szolgáltató szervezetek életében. A vízgazdálkodási feladatok ellátásának és a vízügyi igazgatási szervezet irányításának radikális kormányzati átalakításával a vízügyi igazgatási szervezet gerincét jelentő vízügyi igazgatóságok, valamint a vízgazdálkodási társulatok új szervezeti rendben, alárendeltségben dolgoznak. Jelentős változások mentek végbe a víziközmű szolgáltatási szakterületen is. Társaságunk továbbra is valamennyi vízzel foglalkozó szakember egyesülete kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki milyen szervezeti alárendeltségben tevékenykedik. Erre tekintettel erősíteni kell kapcsolatainkat a kormányhivatalokkal és a katasztrófavédelmi szervekkel is.

Szervezeti egységeink, központi bizottságaink, választott testületeink kiemelt feladata, hogy tevékenységük során rendszeresen tűzzék napirendre a változások hatásának, következményeinek elemzését, értékelését, és járjanak élen abban, hogy a vízügyi ágazat jelentősebb működési zavarok nélkül teljesíthesse feladatait a megváltozott feltételek és körülmények között is. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a vízgazdálkodás működését szolgáló szakmai stratégiai elképzelések, dokumentumok kidolgozásában, véleményezésében való közreműködésre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a készülő Kvassay Jenő terv megvalósításában való szerepvállalást. Kérjük és javasoljuk, hogy a Társaság szervezeti egységei vállaljanak fontos szerepet a vízgazdálkodással kapcsolatos esetleges szakmai konfliktusok megoldásában.

Jövőképünk az, hogy az MHT a gyorsan változó környezethez való rugalmas igazodásával, a hagyomány tiszteletben tartásával és a fejlődés igényével, egységesen képviselje a hazai vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek közösségét.

Küldetésünknek tekintjük: az MHT tagságának, szervezeti egységeinek és választott testületeinek bevonásával járuljon hozzá, hogy

 • a hazai vízgazdálkodási ágazatok jelentősebb működési zavarok nélkül teljesíthessék a feladataikat;
 • a  klímaváltozás okozta  vízgazdálkodási kérdésekre szakmailag megalapozott válaszok születhessenek és
 • méltó módon, tartalmas ünnepségsorozattal tegyük felejthetetlenné a Társaság centenáriumát.

A Társaság működésének központjába a hagyományok megőrzését és a változó környezethez való rugalmas igazodást állítjuk. Tevékenységünk kulcsszavai ezért továbbra is: hagyomány és fejlődés.

Budapest, 2015. november 24.

a Magyar Hidrológiai Társaság elnöksége
 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárBéla
napja van.
ápr
23
2018
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie