2017 júniusi hírek, rendezvények     Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2017 májusi hírek, rendezvények 
2017 áprilisi hírek, rendezvények   

2013 2014 2015 2016 2017

Aktuális események

Nincs esemény

Tagsági kártya felhasználó helyek okos telefonra

Ön a 6730991. látogatónk
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
A MAGYAR HIDROLÓGIA TÁRSASÁG STRATÉGIAI PROGRAMJA (2016-2019) E-mail

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) 2015. május 26-án tartott közgyűlése megválasztotta a Társaság új vezetőségét. Annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakra a Társaság főbb feladatai és tevékenységének irányvonala egyértelmű és átlátható legyen – az előző választási ciklus tapasztalataira, a 2012-2015. közötti időszak programjának eredményeire építve – stratégiai programot fogalmaztunk meg a 2016-2019 közötti időszakra, amelynek egyes célkitűzéseinél, programpontjainál építünk csaknem száz éves hagyományainkra, ugyanakkor az MHT tevékenységét igyekszünk napjaink kihívásaihoz és lehetőségeihez igazítani.

Az MHT szervezetileg lefedi egyrészt a vízzel foglalkozó szakterületeket (17 szakmai szakosztályával), másrészt az ország területét (20 területi és 2 üzemi szervezetével). Ez a szervezeti struktúra alkalmas a Társaság feladatainak teljesítéséhez, célkitűzéseinek eléréséhez. Kiemelt feladatnak tekintjük a 39 működési egység harmonikus, összehangolt működését, tevékenységét.

A Társaság dokumentumai (alapszabálya, ügyrendje, szabályzatai) biztosítják az MHT szabályszerű működését. A környezeti változások, a civil szervezetek jogállását, működését, támogatását, gazdálkodását szabályozó törvények és rendeletek módosítása, de az MHT közelmúltban végbement szervezeti fejlődése is szükségessé teszik e dokumentumaink rendszer-szemléletű áttekintését és időnkénti korrekcióját a Társaság szabályszerű, hatékony és átlátható működése érdekében

Működésünk anyagi alapjait elsősorban az egyéni, a jogi tagdíjak, valamint a rendezvény-bevételek kell, hogy biztosítsák. Ennek érdekében – tagjaink révén – az eddigieknél is jobban be kell épülnünk a szakmai közéletbe.

Egyéni tagságunk az elmúlt években is örvendetesen növekedett. Erre építve előirányozzuk szervezettségünk további erősítését, de a taglétszám növelését nem tekintjük öncélnak – tartalmas, vonzó programokkal, rendezvényekkel, tagjainknak nyújtott szolgáltatások bővítésével szeretnénk elérni a létszám gyarapodását. Az a célunk, hogy a tagság egyre nagyobb hányada találja meg a szakmai érdeklődésének megfelelő programokat a Társaság keretei között. Erősítenünk kell a tagdíjfizetési fegyelmet! Ehhez az eddigieknél rugalmasabb és pontosabb tagnyilvántartási rendszert kell működtetni. Amennyiben programjaink, rendezvényeink, szolgáltatásaink vonzóak, tartalmasak, joggal várhatjuk el a tagdíj határidőre történő teljes összegű megfizetését.

Ifjúsági korú tagjaink létszámának növelése, a tagságon belül e korosztály arányának további javítása kiemelt célunk, és ennek érdekében az eddigi bevált eszközeink (Ifjúsági napok, tanulmányutak, pályázatok, szervezeti lépések) mellé újakat is fel kell sorakoztatnunk!

Áttekintjük a jogi tagjainkkal fenntartott kapcsolatainkat, és továbbfejlesztjük a részükre szóló információ-szolgáltatást; feltárjuk az érdeklődésükre számot tartó programok bővítésének lehetőségeit, formáit. Mindezeket a velük folytatott konzultációk alapján szeretnénk fejleszteni. Jelentős tartalékaink, lehetőségeink vannak a Társaság szakmai területén tevékenykedő intézmények, vállalkozások köréből jogi tagként szóba jöhetők felderítésében és tagként való megnyerésében, ezzel a Társaság szakmai befolyásának, ismertségének növelésében, s ezáltal az MHT anyagi alapjainak megerősítésében is. Valamennyi működési egységünk vezetőségére, az MHT minden tagjára számítunk ebben a tagépítő munkában!

Az MHT eredményes működésének záloga, hogy a különböző életkorú, szakmai végzettségű és irányultságú egyéni tagjai a programok között megtalálják az őket érdeklő rendezvényeket, az információcsere, a tájékozódás lehetőségét. Fontos továbbá, hogy a jogi tagok is szakmai információkhoz juthassanak, képviselőiknek tartalmas társasági rendezvényeken való részvételre nyíljon lehetőségük. A Társaság célja, hogy a jövőben is kiegyensúlyozott, sokrétű, színes szervezeti életet biztosítson tagjai számára, és sajátos eszközeivel erősítse a vízgazdálkodással foglalkozók szakmai összetartozását. Elkötelezett törekvésünk annak elérése, hogy az MHT tagjának lenni érdemes legyen és rangot jelentsen. Ennek érdekében folyamatosan keressük azokat a működési, rendezvényi és kapcsolati formákat, amelyek igazodnak az információs forradalom eszközrendszeréhez, a változó világhoz. A Társaságban viselt tagság rangját, vonzerejét elsősorban az általunk is növelhető kapcsolati tőke és tudásbázis gyarapítására kívánjuk alapozni.

Folytatjuk hagyományos nagyrendezvényeinket, arra törekszünk, hogy megőrizzük azok színvonalát, látogatottságát.

Tovább kívánunk lépni a Társaság kiadványainak, tájékoztatási tevékenységének elektronizációja terén; fejleszteni tervezzük internetes megjelenésünket is.

Az MHT folyóirata, a Hidrológiai Közlöny, egyike Európa legrégibb vizes szakmai lapjainak – ez évben lépett 95. évfolyamába. Elismerjük eddigi szakmai tartalmát, a belé fektetett munkát. Ugyanakkor a folyóiratot tartalmilag és formailag is meg kell újítani, a nemzetközi kívánalmaknak jobban megfelelő, lektorált, külföldön is idézett kiadvánnyá fejleszteni. El kell érni, hogy a lap ne pénzügyi kockázata legyen a Társaságnak, hanem vonzó lehetősége: egyik igen fontos kommunikációs csatornája, egyfelől belföldön, a háromezres tagság és az érdeklődők számára, másrészt a külföldön élő, dolgozó magyar szakembereknek is.

Erősíteni kell a társaság nemzetközi kapcsolatait, fokozni nemzetközi téren is a szakmai aktivitásunkat, mivel ezen a téren vannak jelentős kihasználatlan lehetőségeink.

Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést a vízgazdálkodás, vízi környezetvédelem irányítását ellátó kormányzati szervekkel, államigazgatási és önkormányzati intézményekkel, a vízgazdálkodással és vízvédelemmel foglalkozó szakmai-tudományos és civil szervezetekkel, valamint az MTA vízgazdálkodással foglalkozó bizottságaival. Tovább kell erősíteni a Társaság kapcsolatait, újra meg újra tartalommal megtölteni az eddig bevált együttműködési formákat. Nagy súlyt helyezünk a vízgazdálkodással foglalkozó társadalmi szervezetekkel való egyenrangú partneri együttműködésre, a programok összehangolására és az egyeztetett fellépésre a 2006. augusztus 1-jén aláírt ún. „Bökényi nyilatkozat” szellemében. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk és partnereinknél kezdeményezzük e nyilatkozat közös áttekintését és megújítását, különös tekintettel az elmúlt évek ágazati szervezeti változásaira.

Az elmúlt néhány év jelentős változásokat hozott a vízügyi igazgatási, környezetügyi, valamint a viziközmű szolgáltató szervezetek életében. A vízgazdálkodási feladatok ellátásának és a vízügyi igazgatási szervezet irányításának radikális kormányzati átalakításával a vízügyi igazgatási szervezet gerincét jelentő vízügyi igazgatóságok, valamint a vízgazdálkodási társulatok új szervezeti rendben, alárendeltségben dolgoznak. Jelentős változások mentek végbe a víziközmű szolgáltatási szakterületen is. Társaságunk továbbra is valamennyi vízzel foglalkozó szakember egyesülete kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki milyen szervezeti alárendeltségben tevékenykedik. Erre tekintettel erősíteni kell kapcsolatainkat a kormányhivatalokkal és a katasztrófavédelmi szervekkel is.

Szervezeti egységeink, központi bizottságaink, választott testületeink kiemelt feladata, hogy tevékenységük során rendszeresen tűzzék napirendre a változások hatásának, következményeinek elemzését, értékelését, és járjanak élen abban, hogy a vízügyi ágazat jelentősebb működési zavarok nélkül teljesíthesse feladatait a megváltozott feltételek és körülmények között is. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a vízgazdálkodás működését szolgáló szakmai stratégiai elképzelések, dokumentumok kidolgozásában, véleményezésében való közreműködésre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a készülő Kvassay Jenő terv megvalósításában való szerepvállalást. Kérjük és javasoljuk, hogy a Társaság szervezeti egységei vállaljanak fontos szerepet a vízgazdálkodással kapcsolatos esetleges szakmai konfliktusok megoldásában.

Jövőképünk az, hogy az MHT a gyorsan változó környezethez való rugalmas igazodásával, a hagyomány tiszteletben tartásával és a fejlődés igényével, egységesen képviselje a hazai vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek közösségét.

Küldetésünknek tekintjük: az MHT tagságának, szervezeti egységeinek és választott testületeinek bevonásával járuljon hozzá, hogy

 • a hazai vízgazdálkodási ágazatok jelentősebb működési zavarok nélkül teljesíthessék a feladataikat;
 • a  klímaváltozás okozta  vízgazdálkodási kérdésekre szakmailag megalapozott válaszok születhessenek és
 • méltó módon, tartalmas ünnepségsorozattal tegyük felejthetetlenné a Társaság centenáriumát.

A Társaság működésének központjába a hagyományok megőrzését és a változó környezethez való rugalmas igazodást állítjuk. Tevékenységünk kulcsszavai ezért továbbra is: hagyomány és fejlődés.

Budapest, 2015. november 24.

a Magyar Hidrológiai Társaság elnöksége
 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárMenyhért
napja van.
aug
22
2017
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie