2018 januári hírek, rendezvények  Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2017 november-decemberi hírek 
2017 októberi hírek, rendezvények 

2013 2014 2015 2016 2017

E-mail

TÁJÉKOZTATÓ

XXXV. Országos Vándorgyűlés Mosonmagyaróváron

A Magyar Hidrológiai Társaság XXXV. Országos Vándorgyűlését Mosonmagyaróváron rendezi
2017. július 5. és 7. között.

Folyik a Vándorgyűlés szakmai és szervezési előkészítése. Reméljük, hogy tagtársaink ta-nulmányaikkal tevékenyen hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. A beérkezett javaslatok alapján 11 témakörben irányozzuk elő szekcióülések megrendezését. Egy-egy témakörben akkor tervezünk szekcióülést, ha arra legalább 5 dolgozattal jelentkeznek.

A dolgozatokat CD-n jelentetjük meg, és változatlanul lehetőséget teremtünk minden szerző számára, hogy dolgozatának témáját előadhassa.

A tervezett 11 szekciót és az azokon belül megvitatásra javasolt kiemelt témákat az alábbiakban tesszük közzé.

1. Vízgyűjtő-gazdálkodás
 • Vízgazdálkodási Terv felülvizsgálata, az eredmények hasznosulása a napi gyakorlatban
 • A Duna régió stratégia vízvédelmi feladatai, az eddig elért eredmények
 • A hazai vízkészlet-gazdálkodást megalapozó monitoring jelenlegi helyzete, jövő-beni feladatok, optimalizálási célok, lehetőségek és eredmények
 • Területi vízgazdálkodás hidrológiai alapja: az adatbázisok
 • Vízvisszatartási lehetőségek síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok
 • Hegy- és dombvidéki vízvisszatartás
 • Numerikus modellezés a napi vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatban
2. Az árvíz- és belvízvédelem időszerű feladatai
 • Az EU árvizes irányelve szerinti árvízkockázat-kezelési tervezés tapasztalatai, hasznosítása
 • Nagyvízi meder kijelölése, nagyvízi mederkezelési tervek, egyeztetés tapasztalatai
 • Vízvisszatartás, -tározás sík- és dombvidéken
 • Villámárvizek kezelése
 • Az állami kezelésű vízrendezési művek összhangjának megteremtése, a társula-toktól átvett művek állami kezelése
 • Közcél és közérdek mértéke a vízkárelhárításban
 • Ár- és belvízvédekezési tapasztalatok
 • Számítástechnika alkalmazása az ár- és belvízvédekezésben
 • A 2014-2020 időszak kiemelt vízkárelhárítási fejlesztési projektjei
 • Határvízi együttműködés
3. A területi vízgazdálkodás időszerű feladatai
 • A mezőgazdasági célú vízvisszatartás múltja jelene és jövője.
 • Elveszett melioráció!
 • Ingyenes öntözés, vagy mégsem?
 • Mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás kapcsolatának esettanulmányai
 • Települési csapadékgazdálkodás, mint a Kvassay Jenő Terv kiemelt feladata
 • Aszály és aszálymonitoring
4. Vízellátás
 • Az energia megtakaríthatóságának további lehetőségei, első tapasztalatok az energia audittal kapcsolatban
 • A fogyasztáscsökkenés eddigi következményei: a túlméretezetté vált művek, há-lózatok műszaki és gazdasági problémái — kiutak keresése
 • Magyar víziközművek, víziközműveket tervező irodák tevékenysége külföldön (Debreceni Vízmű, Nyírségvíz, Fővárosi Vízművek, stb.)
 • A magyar közműves vízellátó rendszerek csőhálózatának (távvezetékek, gerinc-vezetékek, elosztó hálózat) állapota, rekonstrukciós esettanulmányok
 • Újabb eredmények a hálózati veszteségcsökkenés elleni harcban
 • Gördülő fejlesztési terv készítésével kapcsolatos tapasztalatok
 • KEHOP pályázatok beindítása, KEOP tapasztalatok
 • A víziközművek szerepe az „Okos Város”-ban — a Smart City
 • A vízóra-hitelességi időtartam változásának következményei
5. Ivóvizek biztonsági kérdései
 • Az ivóvíz-ellátási lánc vízbiztonságának javítása a vízkitermeléstől a vízhasználat helyéig; kockázatok értékelése, kezelése és csökkentése
 • Mikrobiológiai kockázat csökkentési lehetőségei a vízellátásban
 • Fertőtlenítési melléktermékek megjelenése és csökkentési lehetőségei a vízellátásban
 • A gördülő fejlesztési terv hatása az ivóvízbiztonságra
6. Csatornázás, szennyvízelvezetés és –tisztítás
 • A klímaváltozás lehetséges hatásai a hazai szennyvízelvezető rendszerekre
 • Csapadékvíz-gazdálkodás
 • Csatornahálózatok üzemetetésének aktuális kérdései
 • Ipari eredetű szennyvizek anaerob tisztítása (UASB, IC, EGSB)
 • A biológiai lebontás és az utóülepítés hatásfokának növelésére alkalmas eljárások
 • Nitrogén eltávolítás optimalizálása — kis- és nagy szennyvíztelepeken alkalmaz-ható megoldások
 • Rothasztók üzemeltetési tapasztalatai
 • Struvit-képződés okai és a megelőzés lehetőségei
 • Az anaerob iszapkezelés és egyéb szerves hulladékok kezelésének összekapcsolása
 • A szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai (biogáz, hőszivattyú)
 • Az iszapkezelés és -hasznosítás lehetőségei
 • A fonalas baktériumok visszaszorításának lehetőségei
 • Karbantartás, állagmegóvás gyakorlati tapasztalatai
7. Vízépítés
 • A klímaváltozás miatt kialakuló rendkívüli csapadékok által okozott kihívások és az erre vonatkozó megoldási javaslatok
 • Vízépítési létesítmények üzemeltetési kihívásai
 • Kiemelt jelentőségű hazai és külföldi vízépítési projektek tervezéstől a kivitelezésig
 • Újszerű technológiai megoldások a vízépítésben
 • A környezetvédelem vízépítési aspektusai
8. Hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű feladatai
 • Felszín alatti vizek monitorizálása (mennyiségi, minőségi)
 • Termálvíz feltárás tervezése, feltárása, többcélú felhasználása, hő- és oldott anyag kinyerés, visszasajtolás, védelem
 • Energetikai célú fúrások
 • Felszín alatti vízfeltárásoknál elvégzett célszerű és célszerűtlennek tűnő modellezések
 • Országhatáron átnyúló kutatások
9. Vizes élőhelyek védelme
 • Vízépítés és ökológia
 • Vizes élőhelyek monitorozása és rehabilitációja
 • Vizes élőhelyek fejlesztési lehetőségeinek stratégiái
 • Szikes talajok és vízterek kutatása
 • Szikes élőhelyek monitorozása és rehabilitációja
10. A balneotechnika időszerű kérdései
 • Legionella probléma a fürdők üzemeltetésében
 • A klór alapú fertőtlenítést kiegészítő technológiák értékelése a fürdők üzemelteté-sében (ózon, UV csövek, klórdioxid stb.)
 • A felszín alatti vizek energetikai, mezőgazdasági és ipari hasznosítása milyen mértékben érinti a fürdők és a gyógyászat jövőjét
11. A vízgazdálkodás története
 • A Magyar Hidrológiai Társaság centenáriuma alkalmából a központi és területi szervezetek történetének, egyes eseményeinek, valamint jeles személyiségek életútjának feldolgozása
 • Az árvizek és az árvízvédelem történeti fejlődésének eseményei
 • A felszínalatti vízkutatás, valamint a vízellátás-csatornázás fejlődésének bemutatása
 • A történelmi Magyarország területén fellehető vízi létesítmények és emlékek tör-ténetének feltárása

A fenti témajavaslatok tartalmazzák az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának 2017-re vonatkozó szakmai továbbképzési témáit is a települési vízgazdálkodás (VZ-TEL), a te-rületi vízgazdálkodás (VZ-TER) és a vízkészlet-gazdálkodás (VZ-VKG) rész-szakterületekre.

Az egyes szekciókba a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a javasolt dolgozat egyoldalas tartalmi vázlatának beküldésével (interneten, elektronikus levélben, kivételes esetben postai küldeményben vagy telefaxon) lehet jelentkezni 2017. április 3-ig.

A Vándorgyűlésen való részvételre - azoknak is, akik dolgozatukat már bejelentették - a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető jelentkezési lappal lehet jelentkezni 2017. június 10-ig.

A szekciók végleges kialakítására a beküldött dolgozatok alapján kerül sor. A szerzők számára biztosított előadási időkeretet — a dolgozatok és az előadók számának ismeretében — a szekció elnöke határozza meg, a beküldött teljes anyagot tartalmazó DVD-t azonban minden résztvevő megkapja.

A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot is szervezünk, a Vándorgyűlés harmadik napján pedig tanulmányi kirándulásra kerül sor, melyre vonatkozó információk a mellékelt jelentkezési lapokon olvashatók.

Előkészítő bizottság

 

 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárVince
napja van.
jan
22
2018
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie