2017 júniusi hírek, rendezvények     Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2017 májusi hírek, rendezvények 
2017 áprilisi hírek, rendezvények   

2013 2014 2015 2016 2017

Aktuális események

Nincs esemény

Tagsági kártya felhasználó helyek okos telefonra

Ön a 6728568. látogatónk
E-mail

TÁJÉKOZTATÓ

XXXV. Országos Vándorgyűlés Mosonmagyaróváron

A Magyar Hidrológiai Társaság XXXV. Országos Vándorgyűlését Mosonmagyaróváron rendezi
2017. július 5. és 7. között.

Folyik a Vándorgyűlés szakmai és szervezési előkészítése. Reméljük, hogy tagtársaink ta-nulmányaikkal tevékenyen hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. A beérkezett javaslatok alapján 11 témakörben irányozzuk elő szekcióülések megrendezését. Egy-egy témakörben akkor tervezünk szekcióülést, ha arra legalább 5 dolgozattal jelentkeznek.

A dolgozatokat CD-n jelentetjük meg, és változatlanul lehetőséget teremtünk minden szerző számára, hogy dolgozatának témáját előadhassa.

A tervezett 11 szekciót és az azokon belül megvitatásra javasolt kiemelt témákat az alábbiakban tesszük közzé.

1. Vízgyűjtő-gazdálkodás
 • Vízgazdálkodási Terv felülvizsgálata, az eredmények hasznosulása a napi gyakorlatban
 • A Duna régió stratégia vízvédelmi feladatai, az eddig elért eredmények
 • A hazai vízkészlet-gazdálkodást megalapozó monitoring jelenlegi helyzete, jövő-beni feladatok, optimalizálási célok, lehetőségek és eredmények
 • Területi vízgazdálkodás hidrológiai alapja: az adatbázisok
 • Vízvisszatartási lehetőségek síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok
 • Hegy- és dombvidéki vízvisszatartás
 • Numerikus modellezés a napi vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatban
2. Az árvíz- és belvízvédelem időszerű feladatai
 • Az EU árvizes irányelve szerinti árvízkockázat-kezelési tervezés tapasztalatai, hasznosítása
 • Nagyvízi meder kijelölése, nagyvízi mederkezelési tervek, egyeztetés tapasztalatai
 • Vízvisszatartás, -tározás sík- és dombvidéken
 • Villámárvizek kezelése
 • Az állami kezelésű vízrendezési művek összhangjának megteremtése, a társula-toktól átvett művek állami kezelése
 • Közcél és közérdek mértéke a vízkárelhárításban
 • Ár- és belvízvédekezési tapasztalatok
 • Számítástechnika alkalmazása az ár- és belvízvédekezésben
 • A 2014-2020 időszak kiemelt vízkárelhárítási fejlesztési projektjei
 • Határvízi együttműködés
3. A területi vízgazdálkodás időszerű feladatai
 • A mezőgazdasági célú vízvisszatartás múltja jelene és jövője.
 • Elveszett melioráció!
 • Ingyenes öntözés, vagy mégsem?
 • Mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás kapcsolatának esettanulmányai
 • Települési csapadékgazdálkodás, mint a Kvassay Jenő Terv kiemelt feladata
 • Aszály és aszálymonitoring
4. Vízellátás
 • Az energia megtakaríthatóságának további lehetőségei, első tapasztalatok az energia audittal kapcsolatban
 • A fogyasztáscsökkenés eddigi következményei: a túlméretezetté vált művek, há-lózatok műszaki és gazdasági problémái — kiutak keresése
 • Magyar víziközművek, víziközműveket tervező irodák tevékenysége külföldön (Debreceni Vízmű, Nyírségvíz, Fővárosi Vízművek, stb.)
 • A magyar közműves vízellátó rendszerek csőhálózatának (távvezetékek, gerinc-vezetékek, elosztó hálózat) állapota, rekonstrukciós esettanulmányok
 • Újabb eredmények a hálózati veszteségcsökkenés elleni harcban
 • Gördülő fejlesztési terv készítésével kapcsolatos tapasztalatok
 • KEHOP pályázatok beindítása, KEOP tapasztalatok
 • A víziközművek szerepe az „Okos Város”-ban — a Smart City
 • A vízóra-hitelességi időtartam változásának következményei
5. Ivóvizek biztonsági kérdései
 • Az ivóvíz-ellátási lánc vízbiztonságának javítása a vízkitermeléstől a vízhasználat helyéig; kockázatok értékelése, kezelése és csökkentése
 • Mikrobiológiai kockázat csökkentési lehetőségei a vízellátásban
 • Fertőtlenítési melléktermékek megjelenése és csökkentési lehetőségei a vízellátásban
 • A gördülő fejlesztési terv hatása az ivóvízbiztonságra
6. Csatornázás, szennyvízelvezetés és –tisztítás
 • A klímaváltozás lehetséges hatásai a hazai szennyvízelvezető rendszerekre
 • Csapadékvíz-gazdálkodás
 • Csatornahálózatok üzemetetésének aktuális kérdései
 • Ipari eredetű szennyvizek anaerob tisztítása (UASB, IC, EGSB)
 • A biológiai lebontás és az utóülepítés hatásfokának növelésére alkalmas eljárások
 • Nitrogén eltávolítás optimalizálása — kis- és nagy szennyvíztelepeken alkalmaz-ható megoldások
 • Rothasztók üzemeltetési tapasztalatai
 • Struvit-képződés okai és a megelőzés lehetőségei
 • Az anaerob iszapkezelés és egyéb szerves hulladékok kezelésének összekapcsolása
 • A szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai (biogáz, hőszivattyú)
 • Az iszapkezelés és -hasznosítás lehetőségei
 • A fonalas baktériumok visszaszorításának lehetőségei
 • Karbantartás, állagmegóvás gyakorlati tapasztalatai
7. Vízépítés
 • A klímaváltozás miatt kialakuló rendkívüli csapadékok által okozott kihívások és az erre vonatkozó megoldási javaslatok
 • Vízépítési létesítmények üzemeltetési kihívásai
 • Kiemelt jelentőségű hazai és külföldi vízépítési projektek tervezéstől a kivitelezésig
 • Újszerű technológiai megoldások a vízépítésben
 • A környezetvédelem vízépítési aspektusai
8. Hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű feladatai
 • Felszín alatti vizek monitorizálása (mennyiségi, minőségi)
 • Termálvíz feltárás tervezése, feltárása, többcélú felhasználása, hő- és oldott anyag kinyerés, visszasajtolás, védelem
 • Energetikai célú fúrások
 • Felszín alatti vízfeltárásoknál elvégzett célszerű és célszerűtlennek tűnő modellezések
 • Országhatáron átnyúló kutatások
9. Vizes élőhelyek védelme
 • Vízépítés és ökológia
 • Vizes élőhelyek monitorozása és rehabilitációja
 • Vizes élőhelyek fejlesztési lehetőségeinek stratégiái
 • Szikes talajok és vízterek kutatása
 • Szikes élőhelyek monitorozása és rehabilitációja
10. A balneotechnika időszerű kérdései
 • Legionella probléma a fürdők üzemeltetésében
 • A klór alapú fertőtlenítést kiegészítő technológiák értékelése a fürdők üzemelteté-sében (ózon, UV csövek, klórdioxid stb.)
 • A felszín alatti vizek energetikai, mezőgazdasági és ipari hasznosítása milyen mértékben érinti a fürdők és a gyógyászat jövőjét
11. A vízgazdálkodás története
 • A Magyar Hidrológiai Társaság centenáriuma alkalmából a központi és területi szervezetek történetének, egyes eseményeinek, valamint jeles személyiségek életútjának feldolgozása
 • Az árvizek és az árvízvédelem történeti fejlődésének eseményei
 • A felszínalatti vízkutatás, valamint a vízellátás-csatornázás fejlődésének bemutatása
 • A történelmi Magyarország területén fellehető vízi létesítmények és emlékek tör-ténetének feltárása

A fenti témajavaslatok tartalmazzák az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának 2017-re vonatkozó szakmai továbbképzési témáit is a települési vízgazdálkodás (VZ-TEL), a te-rületi vízgazdálkodás (VZ-TER) és a vízkészlet-gazdálkodás (VZ-VKG) rész-szakterületekre.

Az egyes szekciókba a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a javasolt dolgozat egyoldalas tartalmi vázlatának beküldésével (interneten, elektronikus levélben, kivételes esetben postai küldeményben vagy telefaxon) lehet jelentkezni 2017. április 3-ig.

A Vándorgyűlésen való részvételre - azoknak is, akik dolgozatukat már bejelentették - a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető jelentkezési lappal lehet jelentkezni 2017. június 10-ig.

A szekciók végleges kialakítására a beküldött dolgozatok alapján kerül sor. A szerzők számára biztosított előadási időkeretet — a dolgozatok és az előadók számának ismeretében — a szekció elnöke határozza meg, a beküldött teljes anyagot tartalmazó DVD-t azonban minden résztvevő megkapja.

A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot is szervezünk, a Vándorgyűlés harmadik napján pedig tanulmányi kirándulásra kerül sor, melyre vonatkozó információk a mellékelt jelentkezési lapokon olvashatók.

Előkészítő bizottság

 

 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárIlona
napja van.
aug
18
2017
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie