2018 januári hírek, rendezvények  Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2017 november-decemberi hírek 
2017 októberi hírek, rendezvények 

2013 2014 2015 2016 2017

E-mail

A Magyar Hidrológiai Társaság, XXXVI. Országos Vándorgyűlését Gyulán rendezzük

2018. július 4. és 6. között.

Folyik a Vándorgyűlés szakmai és szervezési előkészítése. Reméljük, hogy tagtársaink tanulmányaikkal tevékenyen hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. A beérkezett javaslatok alapján 13 témakörben irányozzuk elő szekcióülések megrendezését. Egy-egy témakörben akkor tervezünk szekcióülést, ha arra legalább 5 dolgozattal jelentkeznek.

A dolgozatokat CD-n jelentetjük meg, és változatlanul lehetőséget teremtünk minden szerző számára, hogy dolgozatának témáját előadhassa.

A tervezett 13 témakört és az azokon belül megvitatásra javasolt kiemelt témákat az alábbiakban tesszük közzé.

1. Fenntartható fejlődés és vízgazdálkodás

– Az ENSZ 6. (vizes) Fenntartható Fejlődési Céljának (SDG) hazai megvalósítása. – Eddigi eredmények és feladatok.
– Stratégiai célok és projekt-komponensek.
– A vizes Fenntartható Fejődési Cél elérésének támogatása Magyarországon.
– Felelős intézmények
–  A vizes SDG célok elérésének forrás lehetőségei; a lehetséges források felkutatása, a projekt társfinanszírozása.

2. Vízgyűjtő-gazdálkodás

– A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata utáni időszak értékelése, az eredmények hasznosulása.
– A hazai vízkészlet-gazdálkodást megalapozó monitoring jelenlegi helyzete, jövőbeni feladatok, lehetőségek és eredmények.
– Adatgyűjtő hálózatok optimalizálása, eddigi eredmények, jövőbeni feladatok.
– A területi vízgazdálkodás hidrológiai alapja: az adatbázisok.
– Numerikus modellezés a napi vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatban.
– A vízvédelem időszerű feladatai.

3. Árvíz- és belvízvédelem / Vízkárelhárítás

– Az EU árvizes irányelve szerinti árvízkockázat-kezelés felülvizsgálata.
– Nagyvízi medrekben történő települési fejlesztések hatása az árvizek levonulására.
– Ár- és belvízvédelmi fejlesztések előkészítése és megvalósítása.
– Nagyműtárgyak állapotellenőrzése és rekonstrukciója.
– Új tározási lehetőségek sík- és dombvidéken.
– Állami tulajdonú művek vagyonjogi és üzemeltetési rendezése.
– Árvízvédelmi rendszerek üzemirányítása.
– Hajózási viszonyok változása a hazai folyókon.
– A Tiszán érkező úszó kommunális hulladék kezelése.

4. A területi vízgazdálkodás időszerű feladatai

– A mezőgazdasági célú vízvisszatartás múltja, jelene és jövője.
– Elveszett melioráció!? (A korábban elvégzett melioráció mai alkalmazásának lehetőségei és szükségessége)
– A Szennyvízöntözés és szennyvíziszap elhelyezés dilemmái.
– A mezőgazdaság, a természetvédelem és a vízgazdálkodás kölcsönkapcsolatának megítélése
– A települési csapadékgazdálkodás időszerű kérdései: a nyílt-árkos és a zárt-gyűjtős csapadékvíz-elvezetés összehasonlítása, előnyeinek és hátrányainak összevetése.
– Aszály és aszálymonitoring

5. Vízellátás. Ivóvizek biztonsági kérdései

– A fogyasztáscsökkenés eddigi következményei. A túlméretezetté vált művek, hálózatok műszaki és gazdasági problémái. Kiutak keresése.
– A magyar közműves vízellátó rendszerek csőhálózatának (távvezetékek, gerincvezetékek, elosztó hálózat) állapota, rekonstrukciós esettanulmányok.
– Újabb eredmények a hálózati veszteség csökkentés elleni harcban.
– A KEOP pályázatok tapasztalatai, a KEHOP pályázatok beindítása.
– A víziközművek szerepe az "Okos Város"-ban. A Smart City.
– A vízóra hitelességi időtartam-változásának következményei.
– Ivóvíz minőség javító program megvalósításának technológiai tapasztalatai és csőhálózati következményei.
– Az Ivóvízminőség-javító Program biztonsági kihívásai (javítandó projektek).
– A délalföldi térség ivóvíz minőségi helyzete.
– Az új vízbekötések egységes rendben szabályozott készítésének tapasztalatai.
– Üzemeltetők és víziközművek biztonsága a rendkívüli időjárási helyzetekkel szemben
– Élettartamuk végéhez közeledő ivóvízellátó rendszerek kockázatai.
– Hormonrendszert befolyásoló anyagok az ivóvízben.
– A saját célú ivóvízellátás kihívásai.
– A fertőtlenítési melléktermékek kockázatai.

6. Csatornázás, szennyvízelvezetés és –tisztítás

– Csapadékvíz-gazdálkodás.
– Csatornahálózatok üzemetetésének aktuális kérdései.
– A karbantartás, állagmegóvás gyakorlati tapasztalatai.
– A biológiai lebontás és az utóülepítés hatásfokának növelésére alkalmas eljárások.
– Nitrogén eltávolítás optimalizálása. Kis- és nagy szennyvíztelepeken alkalmazható megoldások.
– A fonalasak baktériumok visszaszorításának lehetőségei.
– A szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai (biogáz, hőszivattyú).
– Az iszapkezelés és hasznosítás lehetőségei.
– Rothasztók üzemeltetési tapasztalatai.
– Struvit képződés okai és a megelőzés lehetőségei.
– Az anaerob iszapkezelés és egyéb szerves hulladékok kezelésének összekapcsolása.
– Ipari eredetű szennyvizek anaerob tisztítása.

7. Vízépítés

– Vízépítési műtárgyak és létesítmények tervezése, kivitelezése.
– Vízépítési műtárgyak és létesítmények üzemeltetési tapasztalatai, esettanulmányai.
– Rendkívüli csapadékok kezelésének lehetséges vízépítési módszerei.

8. Vízügyi beruházások tapasztalatai

– Vízügyi beruházások jelenlegi helyzete, várható alakulása.
– Jelentős vízügyi beruházások bemutatása.
– Víziközmű fejlesztések.
– Helyi jellegű beruházások.
– Nemzetközi projektek.
– Menedzsment módszerek, beruházások szervezése és oktatása.

9. Hidrológia

– A 2017-es hidrológiai év értékelése.
– Nem mért vízgyűjtőkről származó lefolyás számítása infrastrukturális tervezéshez.
– Csapadékintenzitás mérésének időbeli felbontása.
– Magyarország hidrometeorológiai mérőhálózatának bemutatása, értékelése, fejlesztési irányai.
– Aszály előrejelzés a műszaki hidrológia eszközeivel.
– Vízhozammérési technológiák és alkalmazhatóságuk.
– Globális modellek hidrológiai paramétereinek fel- és leskálázása.
– Klímaváltozás hatása a vízkészletekre.
– Nagyfolyóink vízjátékának szélsőérték-változásai.

10. Hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű feladatai

– A mennyiségi és minőségi felszín alatti monitoring rendszerek Magyarországon
– Regionális (több víztestet érintő) monitoring rendszerek; lokális monitoring rendszerek
– A monitoring rendszerek finanszírozása, fenntartási problémák
– Az adatrendszerek kinyerése, tárolása, közzététele, felhasználása, értéke, hozzáférhetősége, értékesítése, felhasználása, megbízhatósága.

11. Vizes élőhelyek védelme

– Vizes élőhelyek ökológiai rehabilitációja.
– Vízfolyások, tavak, holtágak rehabilitációja.
– Hullámtér és hullámtéri erdők rehabilitálása.

12. A balneotechnika időszerű kérdései

– A fürdő- és uszodavíz kezelés technológiájában bekövetkezett változások és azok értékelése.
– A fürdők gyógyvíz-kutjainak vízminőség és kitermelt vízmennyiség üzemi és hatósági ellenőrzése.
– A fürdő és uszodavíz higiéniai problémái és megoldási lehetőségei, különös tekintettel a legionellára, az egysejtűek elleni harcra és a töltő-ürítő medencék kezelésére.
– A helyszíni üzemi vízminőségi ellenőrzések és azok naplózása.

13. A vízgazdálkodás története

– A 2018-ban esedékes vízügyi évfordulókhoz kapcsolódó történeti eseményekről és személyekről való megemlékezés.
– Területi, vagy országos szinten kiemelkedő teljesítményt felmutató szakembereink életútjának bemutatása.
– A hazai vízimunkák társadalmi-gazdasági hatásainak történeti értékelése.
– Az árvizek és az árvízvédelem történeti fejlődésének helyi és országos eseményei.
– A felszín-alatti vízkutatás, valamint a vízellátás-csatornázás fejlődésének bemutatása.
– A történeti Magyarország területén fellehető vízi létesítmények és emlékek történetének feltárása.

Az egyes témakörökre beérkező jelentkezésekből kialakítandó szekciók tartalmazni fogják a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának 2018-ra vonatkozó szakmai továbbképzési témáit is a települési vízgazdálkodás (VZ-TEL), a területi vízgazdálkodás (VZ-TER) és a vízkészlet-gazdálkodás (VZ-VKG) rész-szakterületekre.

A XXXVI. Országos Vándorgyűlésen jogi- és közgazdasági kerekasztalt, valamint vízügyi oktatási és továbbképzési fórumot is tervezünk, amelynek részleteiről a továbbiakban adunk majd tájékoztatást.

 

Az egyes témakörökben kialakítandó szekciókba a kitöltött jelentkezési lap és a javasolt dolgozat egyoldalas tartalmi vázlatának beküldésével (elektronikus levélben, kivételes esetben postai küldeményben) lehet jelentkezni 2018. április 13-ig.

 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárVince
napja van.
jan
22
2018
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie